PRAVDOU TŘEBA PROTI VŠEM

KAREL KRAMÁŘ PRVNÍ ČS PREMIÉR

JUDr. Karel Kramář očima Rudolfa Berana

 

článek napsaný k 75. narozeninám Karla Kramáře a otištěný ve Venkově 28. prosince 1935:

 

Jméno a osobnost dr. Kramáře bude navždy spjato s historií našeho národa v posledních padesáti letech. Bude státi v národních análech na jednom z nejpřednějších míst. Právem, neboť muž s tak nevšední inteligencí, takového světového rozhledu, svědek i účastník tak osudových událostí, neochvějný pracovník a zápasník v dobách, kdy po dlouhé zimě se rozpučel strom národa k novému, radostnému jaru i požehnanému létu, muž jenž věnoval život přípravě tohoto budoucího národního jara. Takový muž patří na prvé stránky národní historie. Slova vlast a národ nebyla mu planým heslem. S čistým štítem stál dr. Kramář po desetiletí v čele své strany a talent jeho vůdčí osobnosti řídil časem i politiku celého národa.

Osud postavil dr. Kramáře do nejvážnější doby, od okamžiku, kdy si národ vytkl pevný program a ještě pevnější cíl, až do prvých let národní svobody. Vídeňská sněmovna viděla ho v pravých řadách českých zástupců a slyšela jeho hlasité volání po právech českého národa. Světová válka přinesla mu řetěz utrpení a persekuce, ale tím se stal symbolem tuže národa a víry, že národ jednou přikovaná mu pouta strhne. Den zrození československé svobody byl splněním Kramářova kréda, že národ žijící národní myšlenkou, nedá se zdolati ani zlobou doby, ani nenávistí lidí. Se stejnou vírou a nezlomnou energií věnoval se zrozenému mladému státu, jemuž prokázal v dobách jeho dětství neocenitelné služby.

Mám na tuto dobu velmi mnoho krásných vzpomínek. Zejména vzpomínám na mnohé zákroky a opatření, které činil dr. Karel Kramář jako předseda vlády československé ve spolupráci s dnes již zesnulým naším vůdcem Antonínem Švehlou. V době, kdy nebylo ještě u nás vnitřního klidu a nebyla dostatečně organisována bezpečnostní služba, staral se ruku v ruce předseda vlády dr. Kramář s ministrem vnitra Švehlou o rychlé vybudování bezpečnostní služby policie i četnictva v našem státě, aby zabezpečen byl klid a pořádek tak naléhavý a v tehdejší vážné době tolik potřebný.

Když tehdy na několik týdnů onemocněl náš předseda Antonín Švehla, jezdil jsem často do Hostivaře, abych zprostředkoval vyřízení mnohých věcí mezi předsedou vlády Dr. K. Kramářem a ministrem vnitra A. Švehlou.

Mám opravdu mnoho i jiných krásných, opravdu lidských vzpomínek na spolupráci s Dr. Karlem Kramářem, který byl zejména v posledních patnácti letech upřímným přítelem našeho zesnulého kamaráda, předsedy poslanecké sněmovny, Boh. Bradáče.

Světový rozhled nutil přímo dra Kramáře, aby pomýšlel na další budoucnost národa. Viděl ji zabezpečenu v sjednoceném Slovanstvu, o kterém věřil a věří, že jeho slavná éra přijde. Tato myšlenka, tato víra stále neustále jako pozadí jeho práce pro národ, byla páteří jeho politické koncepce a hybnou silou jeho národního programu. Chtěl svobodný národ, chtěl také národ cítící slovansky, který by chápal dějinné poslání Slovanstva.

Jsou odpůrci jeho snah, jeho politiky. Nemůže býti jinak v době, kdy v kotli poválečných změn vyvřely nové idee a nové směry. Ale i ti, kdož nesouhlasí s Kramářovou politikou, vidí, že jest příliš silným a osobitým zjevem, než aby ho bylo možno přehlednouti a podceňovati. Jedni ho milují, jiní s ním nesouhlasí, ale není těch, kdož by ho nenáviděli, v uznání jeho veliké práce a zásluh o národ.

Dr. Kramář se snažil celým životem poctivě sloužil národu, s celým zápalem srdce a s velikostí ušlechtilé duše. Měl-li Dr. Kramář za Rakouska svou linii nazírání na cíle národa a na uspořádání jeho věci, nepopírá ji, nebyl nikdy mužem prudkých radikálních gest, byl vždy svůj, vždy razil cesty své politiky bez ohledu na masy, někdy i v rozporu s nimi, ale vždy v souladu se svým přesvědčením: sloužit národu a pracovat pro jeho lepší život. V osobnost Kramářově jest kus tvrdosti, jež nehledí, co řeknou jiní. Byť se i mluvilo o jeho názorové tvrdošíjnosti, nelze neuznati jeho rysy zásadní poctivosti, osobní i politické.

Před velikou, poctivou prací sklácí lidé v úctě hlavy. Práce Dr. K. Kramáře, jehož zdobí šediny 75 let, práce muže nezlomeného, duševně svěžího, žádá uznání. Ideály, nezastřené a věcně živé u muže, přes jehož hlavu se převalila desetiletí práce i utrpení, velí k úctě.

Z duše přejeme Dr. Kramářovi, aby ještě dlouhá léta pracoval pro své veliké krédo v život národa a v šťastný vývoj jeho státu. Dra Kramáře při jeho životním jubileu vzpomíná celý národ, který nad politické rozdíly a zápasy staví nejvýš poctivou práci pro blaho a štěstí celku, o něž se Dr. Kramář celým svým životem poctivě zasloužil.“

{kunena_discuss:9}

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit